Regulamin cmentarza parafialnego w Chmielniku

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.

 1. Cmentarz w Chmielniku jest własnością Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej .
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika.
 3. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.
 4. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora, w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewienia oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
 5. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza wszelkimi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
 6. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 7. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty (tzw. pokładne) za miejsce na cmentarzu pobierane zawsze po upływie 20 lat.
 8. Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych i jest ustalana przez Radę Parafialną. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka.
 9. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 10. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe; groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
  – dla zwłok dzieci do lat 6:
     długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m,
     odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.
  – dla pozostałych zwłok:
     długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m,
     odstępy – od każdego boku po 0,5 m.
  – dla urn ze szczątkami zwłok:
     długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m,
     odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.
  – Groby rodzinne przeznaczone na składanie wielu trumien powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu:
     długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m,
     odstępy – od każdego boku po 0,5 m.
  – Groby rodzinne dla urn, przeznaczone na kilka urn powinny mieć następujące wymiary:
     długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m,
     odstępy – na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m.
 11. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów, niż 1,7 m, jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m.
 12. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
 13. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie.
 14. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
 15. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 16. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie.
 17. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów.
 18. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Osoba wykonująca prace na cmentarzu musi posiadać zgodę administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
 19. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 20. Zabrania się pozostawiania i wyrzucania śmieci na cmentarzu i jego obrzeżach.
 21. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u osoby zarządzającej cmentarzem.
 22. Dodatkowe informacje na temat cmentarza, które nie zostały zawarte w regulaminie można uzyskać u Proboszcza Parafii.
 23. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Administrator cmentarza