Eucharystia

Eucharystia – Msza Święta

 1. Sakrament ten ustanowił Chrystus w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy po raz pierwszy przemieniając chleb i wino w swoje Najświętsze Ciało i Krew.
 2. Kościół wierny poleceniu Jezusa „To czyńcie na moją pamiątkę” celebruje Eucharystię nie tylko w niedziele, ale również każdego dnia w ciągu roku. Jest ona źródłem i centrum jego życia i działalności. „Pielgrzymujący Lud Boży, nieustannie celebruje Eucharystię, głosząc Misterium Paschalne Jezusa, ‘aż przyjdzie’ (l Kor 11,26), zmierza ‘wąską drogą krzyża’ do niebieskiej uczty, gdzie wszyscy wybrani zasiądą przy stole Królestwa” (KKK 1344).
 3. Eucharystia winna również dla każdej rodziny stać się i centrum i źródłem jej życia. Dobrze więc byłoby, aby rodziny wspólnie brały udział w Eucharystii. Do owocnego udziału w niedzielnej Mszy świętej trzeba się przygotować. Najpierw należy zadbać o to, by być w stanie łaski i móc w niedzielę przystąpić do Komunii świętej, aby w pełni uczestniczyć w liturgii.
 4. Msza św. składa się z następujących części:
  1. obrzędy wstępne (znak krzyża, pozdrowienie, akt pokuty, chwała, kolekta)
  2. liturgia słowa (czytania, psalm, ewangelia, homilia, wyznanie wiary, modlitwa powszechna)
  3. liturgia eucharystyczna (przygotowanie darów, przeistoczenie, komunia św.)
  4. obrzęd zakończenia (pozdrowienie, błogosławieństwo, rozesłanie)
 5. Warunki dobrego uczestnictwa we Mszy świętej:
 1. Kształtowanie przez Słowo Boże
 2. Posilanie się przy stole Ciała Pańskiego
 3. Składanie Bogu dziękczynienia
 4. Ofiarowanie Niepokalanej Hostii
 5. Uczenie się składania siebie w ofierze
 1. Świadome i pełne uczestnictwo we Mszy św. to przystąpienie do Komunii świętej.
 2. Chrześcijanin ma obowiązek być na Mszy św. w każdą niedzielę i święto nakazane oraz powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

Eucharystia – Komunia Święta

1.       Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym (od Wielkanocy do niedzieli Trójcy Świętej) chrześcijanin powinien przystąpić do Komunii św.

2.       Kościół zachęca do jak najczęstszego przyjmowania Komunii św.

3.       Przed przyjęciem Komunii św. obowiązuje tzw. post eucharystyczny (1 godz.).

4.       Do Komunii św. można przystąpić tylko w stanie łaski uświęcającej (brak grzechu ciężkiego).

5.       Po przyjęciu Komunii św. należy zrobić dziękczynienie.

6.       Do komunii św. można przystąpić maksymalnie dwa razy dziennie (raz w każdej chwili, drugi raz trzeba być na całej Mszy św.).

Przygotowania do I Komunii Świętej

1.  Formacja dzieci klas III mających przyjąć I Komunię św. dokonuje się w szkole, a także w domu rodzinnym

2.       Rodzice dzieci przystępujących do I Komunii św. powinni dostarczyć katechecie świadectwo chrztu świętego, w sytuacji gdy dziecko było ochrzczone w innej parafii

3.       Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii odbywa się w IV niedzielę maja (termin ustala ks. Proboszcz), a poprzedzona jest przyjęciem sakramentu spowiedzi przez dzieci i rodziców

Komunia Święta Duchowa

1.       Kiedy przystępujemy do Komunii św., wtedy dokonuje się nasze zjednoczenie z Panem Bogiem. Szczęśliwi są ci, którzy mogą codziennie przyjść na Mszę do kościoła i zjednoczyć się z Panem Bogiem. Niestety, ludzie chorzy i starsi, jeśli nie wychodzą z domu, nie mają takiej możliwości. Czekają na pierwszy piątek miesiąca, kiedy kapłan z parafii przynosi im Pana Jezusa. Raz na miesiąc mogą połączyć się sakramentalnie z Chrystusem! A przez pozostałe dni miesiąca? Czy mają żyć tylko tęsknotą I oczekiwaniem? Absolutnie nie!

2.       Kościół uczy nas o Komunii duchowej — Komunii pragnienia. Nawet nie wychodząc z mieszkania i leżąc w łóżku można każdego dnia (a nawet kilka razy w ciągu jednego dnia) przyklęknąć w duchu przed tabernakulum, kryjącym w sobie Jezusa Eucharystycznego i wyznać Mu swoją nędzę, poprosić Go o nawiedzenie i połączyć się z Nim przez żywą wiarę, gorącą miłość i wielkie pragnienie.

3.       Najważniejszy w Komunii duchowej jest akt doskonałej miłości Boga, ponieważ ten, kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg w nim (l J 4,16). Kiedy trwamy w miłości, trwamy w Bogu. A wtedy możemy przyjść blisko Jezusa, usiąść Mu jak dziecko na kolanach, przytulić się do Niego i opowiedzieć o swojej samotności, chorobie czy niezrozumieniu przez najbliższych. Chrystus nie pozostawi bez odpowiedzi tych chwil pełnych tęsknoty. Przyjdzie z obfitą łaską w Komunii duchowej. (Ks. Piotr Ostański)