Zapytanie oferentowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wywozu śmieci z cmentarza parafialnego w Chmielniku

I. Dane zamawiającego 

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Łaskawej
36-016 Chmielnik 4a

​II. Opis przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 1

 1. Przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 1 jest świadczenie usług w zakresie wywozu stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarza parafialnego w Chmielniku.
 2. Prosimy o podanie w ofercie ceny brutto za jednorazowy wywóz nieczystości stałych w kontenerze poj. 1100 l, który jest własnością zamawiającego.
 3. Opróżnianie i wywóz odpadów z pojemników na odpady nastąpi tylko na zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 24 godzin z pominięciem dni świątecznych i wolnych od pracy.
 4. Wykonawca każdorazowo uprzątnie miejsce wokół pojemników po ich opróżnieniu.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług własnymi środkami transportowymi.

Pakiet nr 2

 1. Przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 2 jest świadczenie usług w zakresie wywozu stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarza parafialnego wg poniższego zestawienia:

Lp.

Miesiąc

Ilość wywozów

1.

Styczeń

1

2.

Luty

1

3.

Marzec

2

4.

Kwiecień

2

5.

Maj

2

6.

Czerwiec

2

7.

Lipiec

1

8.

Sierpień

1

9.

Wrzesień

2

10

Październik

4

11.

Listopad

4

12.

Grudzień

2

 

 1. Wykonawca ustala harmonogram wywozu śmieci, który obowiązuje po zatwierdzeniu przez zamawiającego.
 2. Zamawiający posiada pojemniki metalowe na śmieci o poj. 1100 l. Prosimy o podanie w ofercie ceny brutto za jednorazowy wywóz śmieci.

III. Warunki udzielenia zamówienia:

 1. Warunkiem udzielenia zamówienia jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonania działalności, stanowiącej przedmiot zamówienia – odpowiednie dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r., nr 132 poz. 622 z późn. zm.), zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r, poz. 21 z późn. zm.). Kopie tych dokumentów Wykonawca winien przedłożyć w ofercie poświadczając je własnoręcznym podpisem.
 2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz pojazdy przeznaczone do odbioru i transportu odpadów komunalnych, których rodzaj i ilość zapewni realizację przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 02.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

V. Miejsce oraz termin składania oferty:

1. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres” kontakt@sanktuariumchmielnik.pl, pocztą, kurierem bądź osobiście na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Łaskawej 36-016 Chmielnik 4a w terminie do dnia 25.12.2019 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
3. Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostanie na stronie sanktuariumchmielnik.pl

VI. Kryterium wyboru oferty:

Pakiet nr 1 – 100 % najniższa cena brutto za jednorazowy wywóz nieczystości na wezwanie.
Pakiet nr 2 – 100 % najniższa cena brutto za jednorazowy wywóz nieczystości według rozdzielnika.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

VIII. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Parafia Rzymskokatolicka  pw. Matki Bożej Łaskawej 36-016 Chmielnik 4a pod numerem telefonu 17 22 96 623 oraz adresem e-mail: kontakt@sankturiumchmielnik.pl

kontakt@sanktuariumchmielnik.pl